Vedtægter

§ 1. Navn og formål.


Selskabets navn er Vejby-Tibirke Selskabet. Dets formål er at bevare og øge kendskabet til Vejby-Tibirke egnens særpræg. Dette sker primært ved at indsamle kunst, litteratur og andre materialer med tilknytning til egnen, og ved at selskabet forvalter en samling, så den til stadighed på bedste vis dokumenterer egnens egenart og historie.


Selskabet virker primært gennem en årlig udgivelse af en lokal-og kulturhistorisk publikation. Udstillinger, foredrag og arrangementer rettet mod både selskabets medlemmer og øvrige interesserede kan også indgå i selskabets virke. Ligeledes kan selskabet med sine ressourcer understøtte og indgå i andre aktiviteter, der er med til at fremhæve området.


§ 2. Medlemskab.


Selskabet er selvejende, oprettet i 1966 af en kreds af personer, der gennem deres tilknytning til egnen enten som fastboende eller som sommerhusejere har ønsket at gå aktivt ind for selskabets formål.


Selskabet står i øvrigt åbent for alle interesserede, der indtegner sig som medlemmer.


§ 3. Generalforsamling.


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser i alle selskabets anliggender.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelse med 14 dages varsel sker ved skrivelse til medlemmerne til de af disse opgivne adresser.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden - og i dette sidste tilfælde senest på månedsdagen efter begæringens modtagelse.


Generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.


På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være:


1. Valg af dirigent.


2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.


4. Forelæggelse af budget for året.


5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og forslag indsendt af - medlemmerne senest inden 1. maj.


6. Valg til bestyrelse.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant.


8. Eventuelt.


Afstemninger om de enkelte punkter skal ske skriftligt, hvis blot 10 medlemmer ønsker det.


For at afgive stemmer kræves personlig nærværelse og medlemskab i mindst 6 måneder. Simpelt flertal er gældende i almindelighed.


For ændringer i vedtægterne kræves dog 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer, medens beslutning om selskabets ophør samt ændring af § l og § 2 kræver, at mindst 1/4 af medlemmerne er mødt, og at 3/4 af de fremmødte stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmer, indkaldes straks - dog med 14 dages varsel - en ny generalforsamling, der uden hensyn til de mødendes antal afgør spørgsmålet med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.


§ 4. Bestyrelse.


Selskabets arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 14 og mindst 7 medlemmer. 1 medlem udpeges af Landliggersammenslutningen i kommunen.

Valget er 3-årigt. Medlemmerne kan genvælges.


Sker der mellem generalforsamlingerne frafald i bestyrelsen eller antallet af valgte ikke er mindst 7, kan bestyrelsen, om den ønsker det, supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal forelægges på den nærmeste følgende ordinære generalforsamling til godkendelse.


Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer formand,  næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Den nedsætter selv de til de forskellige arbejdsopgaver ønskede udvalg.


Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 5 bestyrelses-medlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen eller flere af medlemmerne inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - og i hans fravær den fungerende formands stemme udslaget.


Der udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde referat, der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på det efterfølgende møde.


§ 5. Regnskab og revision.


Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet forelægges på den ordinære general-forsamling og skal være underskrevet af kassereren og formanden og revideret af den af gene-ralforsamlingen valgte revisor.


§ 6. Formue.


Selskabets formue bør være anbragt i børsnoterede værdipapirer eller i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.


Ved selskabets ophør tilfalder selskabets ejendele og eventuelle formue en fond, som oprettes til formålet eller en eksisterende fond, som bestyrelsen finder egnet til modtagelsen. Den siddende bestyrelse kan formulere en fundats og formål med henblik på generalforsamlingens endelige godkendelse i overensstemmelse med nærværende vedtægters § 3, sidste afsnit.


§ 7. Forpligtelse


Selskabet forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Fuldmagt til kasserer til at modtage og kvittere for indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser gives denne af formanden.


§ 8. Hæftelse


Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


Disse vedtægter er vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 3. september  2016.